O Kancelarii Notarialnej Macieja Hasiaka i Magdaleny Rodzik

Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez notariusza Macieja Hasiaka, który został powołany na to stanowisko po odbyciu aplikacji notarialnej oraz pełnej asesury notarialnej decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku oraz przez notariusz Magdalenę Rodzik, która została powołana na to stanowisko po odbyciu aplikacji notarialnej oraz pełnej asesury notarialnej decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2012 roku.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne, min.: umowy zbycia nieruchomości, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie.
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.
 3. Sporządza poświadczenia, min.: poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem.
 4. Doręcza oświadczenia.
 5. Spisuje protokoły.
 6. Sporządza protesty weksli i czeków.
 7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 9. Sporządza na żądanie stron projekty umów i oświadczeń oraz innych dokumentów.
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

 • Formularz kontaktowy
  Formularz kontaktowy
Script logo